FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Hur fungerar coaching?

En coach hjälper dig att utforska nuet och utforma den framtid du vill ha. Det kommer att göra det möjligt för dig att uppnå dina mål och leva dina värderingar. En coach står till din tjänst. 

2. Hur skiljer sig coaching från träning och undervisning?

Träning och undervisning innebär överföring av färdigheter och kunskaper till eleven. Utbildaren eller läraren är experten. 

Inom coaching är coachen inte experten, coaching ger inga svar, utan ställer frågor. Coaching utforskar nuet och designar framtiden för klienten, klienten lär sig i processen, men coachen undervisar inte direkt. 

3. Vad skiljer en coach från en terapeut, mentor och konsult?


  • En Coach arbetar med förändring av tankesätt och beteenden. Coachen har inte färdiga mål och lösningar utan utvecklar dessa tillsammans med och under klientens egenansvar. En coach är specialist på lärande och förändring utifrån individen och behöver inte ha expertis inom det område klienten är en del av. Coachen är tränad på att lyssna, observera och anpassa sitt angreppssätt till varje klients behov. Coachen utgår från att alla klienter är kreativa och har egen potential och söker därigenom lösningar och strategier från klienten Coachens mål är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit och bistå individen i att finna sina egna valmöjligheter och lösningar. Coachen använder metoder och verktyg för att föra dig framåt. Coachen ställer kraftfulla frågor, använder sig av övningar för att skapa nya tankar samt kan ge dig hemuppgifter att genomföra. Coaching är alltid framtids orienterat. Coaching kan genomföras såväl individuellt som i grupp, och det är vanligast att arbeta med individen enskilt.
  • En Terapeut arbetar med personer som kan behöva hjälp med sin mentala hälsa, stress på arbetsplatsen eller i vardagen. Fokus ligger ofta på att lösa svårigheter uppkomna i det förflutna som hämmar en individs känslomässiga situation idag, Terapeuten arbetar med att Förbättra det mentala tillståndet och att hantera dagens livs-och arbetssituation bättre ur ett känslomässigt perspektiv. Många organisationer anlitar idag Stresskonsulter för att på ett tidigt stadie förbättra den mentala hälsan på arbetsplatsen. En terapeut är en person som yrkesmässigt utför terapi. Terapi är en icke-medicinsk behandling av sjukdom eller skada och används inom sjukvården för såväl kroppsliga som psykiska problem. En av de vanligaste formerna är KBT eller Mindfulness på arbetsplatsen.
  • En Mentor är ofta en äldre kollega som ses som mer erfaren, bättre vetande och är en förebild. En mentor är ett bollplank som ger råd utifrån och delar med sig av sin egen erfarenhet. En mentor kan sin bransch och agerar som en förebild. Mentorn är oftast äldre och/eller mer erfaren och leder adepten som är yngre och/eller har mindre erfarenhet. Välj därför en Mentor som förstår dig och dina behov för att kunna lära så mycket som möjligt. Mentorskap genomförs så gott som alltid mentor och adept på tu man hand. Mentorn kan vara en person som finns inom den egna organisationen men det kan också vara någon utifrån. Samspelet mellan mentor och adept är viktig och utgår från att båda kan lära av varandra.
  • En Konsult är en specialist inom något område som anlitas för att ge någon råd, visa och lära ut modeller och processer. En konsult tillhandahåller sin expertkunskap. Konsulten ger råd och lösningsförslag baserat på sin erfarenhet och kunskap, till skillnad från coaching som utgår från att klienten, gruppen eller organisationen bäst vet sin lösning. En rådgivare är någon vars erfarenhet, mening, förslag och utlåtande inhämtas och rådgivaren är oftast specialist på utveckling och förändring ur ett organisationsperspektiv. Rådgivning förekommer såväl individuellt som i grupp. Konsultation kan ske genom en tredje part. En konsult kan vara delaktig i en organisation under korta eller längre perioder.
  • Alla dessa personer är viktiga och har tydliga roller i ett framgångsteam. Fundera på vilka du vänder dig till när du behöver rådgivning eller behöver vägledning? Att sätta ihop sitt framgångsteam är enkelt och fungerar fantastiskt bra. Jag tror nämligen att om alla får möjlighet att vara sitt bästa jag och utvecklas kommer fler leva det liv de mår och fungerar bäst av. En ment

4.  Vem anlitar en coach?

Alla och vem som helst. Individer anlitar coacher för att förbättra sitt liv, sina relationer och sitt allmänna välmående. Organisationer anställer coacher för att förbättra lagarbetet, för att coacha chefer och hjälpa chefer.

5. Innan jag bestämmer mig undrar jag om jag kan prova på först?

Det går självklart jättebra!

Det kan vara svårt att veta om coaching är något för dig genom att endast läsa om det. Det faktiska agerandet ger effekt och insikter.

Jag erbjuder därför PROVA-PÅ-COACHING som innebär ett tillfälle med en 1 timmes session. Vi går strukturerat igenom olika områden i ditt liv och ser vilka som du behöver fokusera mest på. Genom att ta reda på vad som är viktigt för dig och varför, förstärker du din självbild och får insikter och kan ta nästa steg i din egna utveckling. Samtalet sker antingen via telefon, Zoom/Team möte eller walk and talk möte.

6. Varför har coaching blivit så populärt?

Coaching blir allt mer populärt i näringslivet eftersom det är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att göra människor och organisationer mer effektiva. Det visar företagets engagemang för sina medarbetare och undviker kostsamma rekryteringar och omskolningar. Det växer allmänt populärt eftersom människor nu förväntar sig att kunna göra mer och uppfylla sina drömmar och mål, mentala, känslomässiga, ekonomiska och andliga. En coach hjälper människor att göra det. En coach är någon som är engagerad i ditt framsteg och ditt välbefinnande. 

7. Var kommer coaching ursprungligen ifrån?

Ordet användes först i sport för en person som hjälpte en idrottare att träna och förbättra sig. Alla toppidrottare har en personlig tränare. Därifrån spred sig idén till alla samhällsskikt. En viktig händelse i denna expansion var publiceringen av Timothy Gallweys bok, "The Inner game of Tennis." Den här boken använde idéer från sportcoaching på ett mycket bredare sätt. 

8. Vad är coachningens grundläggande filosofi? 

Här är ett antal principer: 

Alla människor drömmer om att uppfylla sig själva och de förtjänar möjligheten att bli sitt bästa. 

Människor skapar sin livserfarenhet och en coach kan hjälpa en klient att skapa det liv de vill ha. Intellektuell förståelse räcker inte. Förändring innebär att agera. Det finns inget som heter misslyckande, får man inte som man vill så hittar man en annan väg. Misslyckande är bara ett kortsiktigt sätt att säga att du inte lyckats - ännu. Alla har redan alla resurser vi behöver eller kan skapa dem. Ingen är hjälplös. Klienten har svaren, coachen har frågorna. En coach arbetar för att öka antalet valmöjligheter i klientens liv. Coaching är ett jämställt, synergistiskt partnerskap.

9. Vilka är fördelarna med coachning för individer och organisationer?

Individer kommer att vara tydliga med vad de vill ha av livet. De kommer att gå efter det med passion, eftersom de har rensat bort de hinder som blockerade dem. De kommer att få ett mer tillfredsställande och lyckligare liv i alla aspekter. Professionellt kommer de att bli mer effektiva och skickliga i sitt arbete och få bättre resultat. 

För organisationer är coaching en långsiktig investering i högre affärsresultat. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att få högre prestanda från nyckelpersoner. 

Coaching är ett bevis på företagets engagemang för att utveckla sina medarbetare och bidrar till en stödjande organisationskultur med hög moral. 

Coaching behåller nyckelpersoner och undviker: 

* Kostnaden för omskolning 

* Förlusten av företagets kunskap till konkurrenterna.

* Förlusten i produktivitet när personal slutar. 

10. Vilka är normerna och etiken för coachning? 

Coaching är ett relativt nytt yrke; ICF (International Coaching Federation) har fastställt sina standarder och etiska riktlinjer för International Coaching Federation. 

Se hemsidan om standarder och etik på denna webbplats: https://coachingfederation.se/


Har du ytterligare frågor eller funderingar får du jättegärna maila mig så svarar jag så snart jag kan.

Kontakta oss redan idag!